kerstcolumn in het Seniorenblad Kerkrade 2014

 

Kristoepe

Lit sjiengt óp 't bijveld van d'r foesbalverain. Foesballere sjpille i lang bókse óp kling jole. De mieëtste hant häosje aa en ing iesmutsj óp d'r kop. 't Is kaod. Ze losse sjpore noa in 't wiesbevrore jraas. In de kristsiet likt d'r competitie sjtil. Hu weëd nog jetraind. Noa de krisdaag kome ze werm bijenee. In de kantien zitse supportere rónk de duzje. Mit e lank jezich. Doa is krach uvver 't knientoepe. Jiddes joar weëd vuur de krismes um de kas tse sjpekke jetoept. D'r pries is inne knien. Dem krient ze van d'r Jiel. Deë sjlacht rónk de krismes e paar va zieng knieng. Inne jieët e an d'r supportersverain van d'r foesbalkloep. Die sjtunt jidder waech trui langs 't veld um de jonge van 't ieëtsjte bij tse sjtoa. Ze sjoebe, keëke, laache. Durch de waech treffe zie ziech in de kantien.  Da weëd d'r wedsjtrijd nog ins noajesjpild. Jemindlieg mit vöal krach. Vuur d'r Ties is 't noeëts jód jenóg. Deë hat ummer jet tse rauwele. D'r Jiel keëkt d'rboave oes. Heë vingt dat ze de betste foesballere hant. Jinne sjpilt zoeë jód wie zie kluupje. Dizzen oavend jeet 't nit uvver foesballe, mar uvver 't knientoepe. 't Jeëve lu in d'r verain die vegetariesj zunt. Ze vinge dat me e deer nit darf sjlachte.
'Dat noeëts,' ruft d'r Jiel. 'Bij krismes huet inne frisj-jesjlachte knien.'
 't Besjtuur wilt jinne krach in d'r verain. Ze sjtelle vuur um inne knien va tsoeker tse neëme. D'r Jiel sjpringt bauw oeseree.
'Va tsoeker? Inne knien jehuet zoer tse zieë!'
Ze kome nit droes. 't Besjtuur verbijt 't kristoepe. Wus junt de supportere eroes. An duur sjtunt ze nog effe bijenee.
'Die hant ze nit mieë näu. Ós 't knientoepe tse verbije. Mörjenoavend weëd hei jetoept. Vier kroefe ónger d'r droad durch. An de hingerzie van de kantien kome vier eri,' zeët d'r Sjarel.
Heë is d'r terreinkneët en hat alle sjlussele. Ze vinge 't e jód iedee. D'r Jiel is vroeë. 'Iech bring d'r knien mit.'
D'r Ties laacht ins. 'Is 't wal inne knien?'
D'r Jiel wil keëke, mar hilt ziech jraad i.
'Wat meens doe da wat 't is?'
D'r Ties deed inne sjrit noa hinge. 'Ing kats.'
Noen laache óch de angere. Alling d'r Jiel nit.  
D'r oavend d'rnoa kruuft d'r inne noa d'r angere ónger d'r droad durch. Alle supportere zunt kome. D'r Sjarel hat de jardienge jód jesjlaose. Um nit tse vöal lit tse maache, brenne óp de duzje keëtse. D'r Jiel kunt mit ing  doeës ónger d'r erm eri. Heë holt d'r knien droes.
'Noen kans te zieë dat 't inne richtieje knien is.  Weë 'm wint, kan 'm zelver sjlachte.' Hel laache durft jinne. Ze zunt bang dat 't an duur  tse hure is. Óch weëd jing moeziek jesjpild. Ze kalle jans sjtil. Fluustere bauw. Wen ze kloppe bij 't kate, dunt ze dat mit inne vinger. 't Is wirklieg kristoepe. Keëtselit en jinne krach. Zoeëjaar weëd nit jefoeteld. D'r Sjarel deë ziech wal ins jeer kate in de mauwe duit, deed dat dis joar nit. D'r oavend verleuft i vrid. D'r knien kruuft uvver jen eëd.
'Dat wuer jet vuur mie klingkink jeweë. Dat kroefet d'rhinger aa.,' zeët d'r Sjarel.
Vuur 't ieëtsjt wint d'r Ties 't kristoepe. Noen mós d'r Jiel laache. Heë jieët de doeës mit d'r knien an d'r Ties.
 'Hei, noen kans te 'm zelver sjlachte.'
D'r Ties leuft mit de doeës i jen heng noa de duur. Da drieënt e ziech um en jeet noa d'r Sjarel.
'Hei vuur die klingkink.'
Heë jieët 'm de doeës mit d'r knien. Effe is 't sjtil in de kantien.
'Koom vier drinke ós nog ee,' zeët d'r Sjarel.
Da junt ze noa heem. De keëtse ópjebrankd. An duur fleut d'r Jiel 'Stille Nacht. '
E paar man fleute mit.